МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА: Најчешћа питања и одговори о порезима и доприносима у новонасталој ситуацији

koronavirus vazne informacije

Читаоци сајта www.koronavirususrpskoj.com свакодневно постављају питања из различитих области, а правовремене и тачне одговоре припремају надлежна министарства и институције Владе.

Позивамо све оне који имају недоумице у вези са новонасталом ситуацијом, да нам пишу на адресу [email protected], а нека од најчешћих питања и одговоре која су пристизала на адресу Министарства финансија Републике Српске, прочитајте у наставку:

ПИТАЊЕ:  Да ли се средства за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске исплаћују раднику или послодавцу?

ОДГОВОР: Најнижа плата и доприноси на најнижу плату за април 2020. године  ће бити исплаћени из Фонда солидарности на текуће рачуне радника, а према достављеним подацима од стране послодавца у прописаним обрасцима.

Исплате најниже плате и припадајућих доприноса за април 2020. године из Фонда  ће се вршити динамиком којом ће бити обрађени захтјеви у Пореској управи.

Послодавац може да исплати раднику износ изнад најниже плате (односно до пуне плате) и обавезан је да обрачуна на тај износ припадајући порез и доприносе.

Значи, није предвиђен никакав облик рефундације послодавцу, већ послодавац који исплати дио плате изнад најниже плате, на тај износ обрачунава и плаћа припадајући порез и доприносе.

Податке о пореским обвезницима који испуњавају услове за остварење мјере, Пореска управа доставља Фонду солидарности ради плаћања.

ПИТАЊЕ: Које мјере су обухваћене Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 која је ступила на снагу 11. априла 2020. године?

ОДГОВОР: Уредбом са законском снагом о пореским мјерама објављеном у Службеном гласнику бр. 35/20 дана 10. априла 2020. године утврђују се пореске мјере за вријеме ванредног стања ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 с циљем смањења неликвидности пореских обвезника узроковане наведеним стањем.

Према Уредби, порески обвезници који имају потешкоће у пословању, а не измире обавезе по основу пореза на добит, пореза на доходак, те накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину могу до 30. јуна 2020. године Пореској управи поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020., уз који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању. Захтјев са изјавом подноси се најкасније до 30. јуна 2020. године.
Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 35/20, 10.04.2020. године, а њеним ступањем на снагу престала је да важи Одлука Владе Републике Српске број 04/1-012-2-930/20 од дана 26.03.2020. године која је садржала дио мјера за санирање посљедица новог корона вируса. Порески обвезници који су у складу са том Одлуком поднијели писану изјаву, нису у обавези да поново подносе захтјев за плаћање ових обавеза у ратама и изјаву о потешкоћама у пословању.

ПИТАЊЕ: Какву помоћ може да очекује предузеће или самостални предузетник који је имао потешкоћа у раду усљед економских посљедица проузрокованих новим вирусом корона у Републици Српској или је био онемогућен да ради због мјера које су донесене у вези са сузбијањем настале пандемије?

ОДГОВОР: Уредбом са законском снагом, у члану 12, дефинисано је да ће послодавцима, правним лицима и предузетницима и за обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности којима је одлуком штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, средства за плаћање пореза и доприноса у складу са Законом о доприносима и Законом о порезу на доходак за март 2020. године за исплаћене плате, бити обезбијеђена из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Послодавци и лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, који испуњавају поменуте услове, подносе Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са захтјевом за санирање посљедица изазваних вирусом корона најкасније до 11. маја 2020. године за март 2020. године.

Пореска управа Републике Српске на основу мјесечне пријаве пореза по одбитку, изјаве пореског обвезника и списка правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности доставља Министарству финансија податке о појединачним и укупним обавезама по основу пореза и доприноса за март 2020. године. Камата на кашњење у плаћању обавеза се не обрачунава.

ПИТАЊЕ: Да ли ће и предузећа која су усљед посљедица пандемије остали без сировина и без тржишта бити обухваћена мјерама санације?

ОДГОВОР: Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица новог корона вируса прописује се и таква ситуација. У Члану 13. наводи се да је запосленим код правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично) исплатиће се износ најниже плате, утврђен Одлуком Владе Републике Српске о износу најниже плате, “Службени гласник Републике Српске”, број 3/20), и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити доприноси за април 2020. године.

Такође, носиоцима самосталне дјелатности који ту дјелатност обављају као основну, а којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично), исплатиће се износ најниже плате, “Службени гласник Републике Српске”, број 3/20, и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити доприноси за април 2020. године.

Послодавци и носиоци самосталне дјелатности, који испуњавају услове прописане овим чланом, подносе Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате најкасније до 10. јуна 2020. године за април 2020. године.

Средства за исплату биће обезбијеђена из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

ПИТАЊЕ: Које су обавезе када је у питању пријава и плаћање пореза на добит?

ОДГОВОР: За пореске обвезнике који су у складу са чланом 34. став 3. и чланом 38. Закона о порезу на добит (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15, 1/17 и 58/19) обавезни да поднесу пореску пријаву за 2019. годину најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину рок за подношење годишње пореске пријаве за порез на добит за 2019. годину продужава се до 30. априла 2020. године.

Рок за плаћање пореза на добит за 2019. годину, утврђен на основу годишње пореске пријаве за порез на добит за 2019. годину, продужава се до 30. јуна 2020. године.

Порески обвезници који имају потешкоће у пословању, а обавезе не измире до 30. јуна 2020. године, могу Пореској управи поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020. године, уз који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању.

Захтјев и изјава се подносe најкасније до 30. јуна 2020. године.

Камате на обавезе плаћене у ратама не обрачунавају се.

ПИТАЊЕ: Који су рокови за пореску пријаву пореза на доходак и рок за плаћање?

ОДГОВОР: За пореске обвезнике који су у складу са чланом 60. Закона о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) обавезни да поднесу пореску пријаву за 2019. годину најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину рок за подношење годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2019. годину продужава се до 30. априла 2020. године.

Пореска пријава малог предузетника за 2019. годину, такође се подноси до 30. априла 2020. године.
Рок за плаћање пореза на доходак, по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, продужава се до 30. јуна 2020. године.

Порески обвезници који имају потешкоће у пословању, а обавезе не измире до 30. јуна 2020. године, могу Пореској управи поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020. године, уз који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању.

Захтјев и изјава се подносe најкасније до 30. јуна 2020. године.

Камате на обавезе плаћене у ратама не обрачунавају се.

За пореске обвезнике којим је у складу са чланом 21. Закона о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) за 2020. годину одобрен статус малог предузетника годишњи порез не може бити мањи од 240 КМ.

ПИТАЊЕ: Уколико предузеће има рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга и потешкоће у извршавању пореских обавеза, а не послује или му је пословање ограничено због посљедица изазваних појавом новог корона вируса, да ли се и коме требају обратити?

ОДГОВОР: Пореским обвезницима који обављају дјелатности којим је забрањен и ограничен рад, те смањена пословна активност у условима ванредне ситуације и ванредног стања и који имају одобрено одгођено плаћање пореског дуга, у складу са Законом о одгођеном плаћању пореског дуга, Министарство финансија, односно Пореска управа за вријеме ванредне ситуације и ванредног стања по службеној дужности не укида рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга.

За вријеме трајања ванредне ситуације и ванредног стања продужава се вријеме за које је пореском обвезнику из става 1. овог члана одобрено одгођено плаћање пореског дуга, те се за тај период не обрачунава камата, почевши од рате која је доспијевала у марту 2020. године.

За остваривање права порески обвезници који усљед мјера за спречавање ширења вируса корона имају потешкоће у пословању дужни су да Пореској управи Републике Српске, односно Министарству финансија поднесу, уз захтјев, и писмену изјаву о потешкоћама у пословању.

ПИТАЊЕ: Који је рок за плаћање пореза на непокретности у Републици Српској?

ОДГОВОР: Члан 9. Уредбе о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица проузрокованим новим корона вирусом утицао је и на помјерање рокова за плаћање пореза на непокретности.
Пореска управа издаће пореске рачуне за порез на непокретности најкасније до 30. јуна 2020. године.
Рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност за 2020. годину продужава се до 30. септембра 2020. године, а рок за плаћање другог дијела пореза продужава се до 31. децембра 2020. године.

Подијели текст: