Мјере Владе Републике Српске

zgrada vlade i zastava republike srpske

• Влада Републике Српске је на сједници 16. марта 2020. године донијела:
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20, објављена 17. марта 2020. године, а ступила на снагу даном доношења, односно 16. марта 2020. године)
o Уредбу о враћању цијена на претходни ниво („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20, објављена 17. марта 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), на дан 05. март 2020. године

• Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је донио:
o Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19 („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/20, објављена 24.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима банке који су директно или индиректно погођени негативним ефектима
o Одлуку о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19 („Службени гласник Републике Српске“, број: 30/20, објављена 01.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима микрокредитних организација који су директно или индиректно погођени негативним ефектима

• Влада Републике Српске на сједници од 26. марта 2020. године дониејла је:
o Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), за привредне субјекте (правна и физичка лица) који усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању (о чему привредни субјекти подносе Пореској управи писмену изјаву), којом су:
 Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину, које доспијевају за плаћање до 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године,
 Обавезе по основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, која доспијева за плаћање 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године.
o Одлуку о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), правним лицима и предузетницима, којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, који упуте захтјев директно или путем финансијског посредника Инвестиционо-развојој банци Републике Српске а.д. Бањалука

• Влада Републике Српске, у функцији скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, усвојила је 06. марта 2020. године:
o Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима („Службени гласник Републике Српске“, број: 29/20, објављена 30.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена на 0,5%.

• Влада Републике Српске је на сједници 30. марта 2020. године усвојила:
o Уредбу о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 30/20, објављена 01. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), којом су ограничене марже на ниво од 05. марта 2020. године. Ступањем на снаги ове Уредбе престала је да важи Уредбу о враћању цијена на претходни ниво („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20)

• Влада Републике Српске је на сједници 28. марта 2020. године усвојила:
o Одлуку о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/20, објављена 02. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања).

• Влада Републике Српске је на сједници 02. априла 2020. године усвојила:
o Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/20, објављена 06. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања). Наведене обавезе се односе на плате радника запослених код послодаваца (правних лица и предузетника) који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширењу вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен рад.
o Одлуку којом се прописују привремене мјере које се односе на обавезе корисника – физичких лица којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којима управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, а у сврху спречавања штетних економских посљедица пандемије вируса корона на крајње кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/20, објављена 06. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања). Корисницима – физичким лицима који упуте захтјев директно или путем финансијског посредника Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бањалука одобриће се мораторијум или грејс период у трајању од три до шест мјесеци, уз продужење рока отплате за исти период.

• Влада Републике Српске је усвојила:
o Уредбу са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Српске“, број: 35/20, објављена 10. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања). Овом Уредбом обухваћене су пореске мјере Одлука о привременој одговоди плаћања пореских обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20) и Одлука о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник Републике Српске“, број: 32/20), те дефинисане пореске мјере за мјесец април 2020. године, према којима свим запосленим код правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије, исплатиће се износ најниже плате, и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити порези и доприноси за април 2020. године. Ступањем на снагу ове Уредбе престају да важе Одлука о привременој одговоди плаћања пореских обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20) и Одлука о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник Републике Српске“, број: 32/20).
o Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број: 35/20, објављена 10. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања).

• Влада Републике Српске је на сједници 09. априла 2020. године усвојила:
o Уредбу о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијене нафтних деривата („Службени гласник Републике Српске“, број: 36/20, објављена 13. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања).

• Влада Републике Српске је усвојила:
o Уредбу са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/20, објављена 15. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања).

• Влада Републике Српске је на сједници 15. априла 2020. године усвојила:
o Одлуку о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у јавним здравственим установама („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/20, објављена 15. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)
o Одлуку о исплати једнократне новчане помоћи запосленим медицинским радницима у казнено-поправним установама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 39/20, објављена 22. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је на сједници 23. априла 2020. године усвојила:
o Одлуку о допуни одлуке о исплати једнократне новчане помоћи запосленима у јавним здравственим установама („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/20) („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/20, објављена 28. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)
o Одлуку о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/20, објављена 28. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је усвојила:
o Уредбу са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међунраодној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID 19 за БиХ“ („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/20, објављена 30. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је усвојила:
o Уредбу са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/20, објављена 08. маја 2020. године, а ступила на снагу осмог дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је усвојила:
o Уредбу са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 46/20, објављена 14. маја 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)
o Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Српске“, број: 46/20, објављена 14. маја 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је на сједници 04. јуна 2020. године усвојила:
o Уредбу о додјели средстава пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за мјесец април 2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/20, објављена 5. јуна 2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања)

• Влада Републике Српске је на сједници 02. јула 2020. године усвојила:
o Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

• Влада Републике Српске је на сједници 09. јула 2020. године усвојила:
o Одлуку о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена у сврху исплате Фонду за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, у износу од 5.000.000,00 КМ, у циљу ублажавања утицаја и санирању посљедица изазваних појавом пандемије вируса COVID-19 у Републици Српској

• Влада Републике Српске је на сједници 16. јула 2020. године усвојила:
o Приједлог закона о измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, по хитном поступку

• Влада Републике Српске је на сједници 30. јула 2020. године усвојила:
o Приједлог рјешења о именовању Савјетодавног одбора гарантног програма
o Информацијa о стању у производњи и пласману јунећег и свињског меса у Републици Српској, а у вези са пандемијом корона вируса, са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 06. августа 2020. године усвојила:
o Приједлог уредбе о престанку важења Уредбе o одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата(„Службени гласник Републике Српске“, број 36/20)
o Информацијa о стању у производњи и пласману произведеног поврћа у Републици Српској, a у вези са пандемијом корона вирус, са Приједлогом закључак

• Влада Републике Српске је на сједници 20. августа 2020. године усвојила:
o Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број 51/20)

• Влада Републике Српске је на сједници 03. септембра 2020. године усвојила:
o Приједлог правила спровођења Гарантног програма за ублажавање посљедица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2

• Влада Републике Српске је на сједници 10. септембра 2020. године усвојила:
o Информација о Нацрту споразума о међусобним правима и обавезама у вези набавке вакцине путем механизма за глобални приступ вакцини за спречавање COVID-19 (COVAX) , са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 17. септембра 2020. године усвојила:
o Приједлог одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена у сврху исплате Фонду за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, у износу од 5.000.000,00 КМ, с циљем ублажавања утицаја и санирања посљедица изазваних појавом пандемије вируса COVID-19 у Републици Српској
o Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, по хитном поступку

• Влада Републике Српске је на сједници 08. октобра 2020. године усвојила:
o Приједлог уредбе о поступку додјеле средстава привредним субјектима за подршку инвестиционим пројектима у условима пословања изазваних пандемијом вируса корона

• Влада Републике Српске је на сједници 15. октобра 2020. године усвојила:
o Информација о приједлогу споразума о сарадњи за набавку вакцине против COVID-19 (Спутник V) са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 12. новембра 2020. године усвојила:
o Приједлог уредбе о измјени Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.51/20 и 84/20)

• Влада Републике Српске је на сједници 03. децембра 2020. године усвојила:
o Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2(„Службени гласник Републике Српске“, број 64/20)
o Приједлог уредбе о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона

• Влада Републике Српске је на сједници 17. децембра 2020. године усвојила:
o Информација о спроведеним преговорима са Европском унијом ради одобравања макро-финансијске помоћи, са Приједлогом закључка
o Информација о исплати новчаних накнада незапосленим лицима у 2020. години , са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 24. децембра 2020. године усвојила:
o Приједлога уредбе о измјенама и допуни Уредбе о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.51/20, 84/20 и 114/20)

• Влада Републике Српске је на сједници 13. јануара 2021. године усвојила:
o Приједлог уредбе о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона

• Влада Републике Српске је на сједници 21. јануара 2021. године усвојила:
o Приједлог уредбе о корисницима, условима, начинима и поступцима додјеле новчаних средстава, роба и услуга у оквиру „Хитног пројекта COVID 19 за БИХ” (П173809) у Републици Српској
o Информација о Плану вакцинације против COVID-19 у Републици Српској, са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 28. јануара 2021. године усвојила:
o Информација о стању у производњи и пласману јунећег и свињског меса у Републици Српској, са Приједлогом закључка

• Влада Републике Српске је на сједници 11. фебруара 2021. године усвојила:
o Информација о приједлогу набавке Синофарм вакцине против COVID – 19 , са Приједлогом закључка
o Приједлог амандмана на Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима

• Влада Републике Српске је на сједници 18. фебруара 2021. године усвојила:
o Приједлог рјешења о именовању Гарантног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
o Приједлог закључка којим се предлаже Компензационом фонду Републике Српске да сагледа могућност издвајања средства из Компензационог фонда Републике Српске у сврху пружања финансијске помоћи привредним друштвима која нису остварила право по предходно донесеним уредбама

• Влада Републике Српске је на сједници 25. фебруара 2021. године усвојила:
o Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској унији у оквиру програма Макрофинансијске помоћи Европске уније

• Влада Републике Српске је на сједници 18. марта 2021. године усвојила:
o Информација о заснивању новог производног циклуса у пољопривреди Републике Српске у 2021. години, са приједлогом закључка
o Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма

Подијели текст: