Мјере за ублажавање штетних посљедица корона вируса на привреду Републике Српске

koronavirus mjere vlade

Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2

Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу

Уредба са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима

Одлука о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године

Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања на територији Републике Српске

Закључак о раду царинске службе у ЦИ Зворник (Каракај)

Одлука о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19

Правила пласмана по кредитним линијама и зајмовима

Одлука о привременој одгоди плаћања пореских обавеза

Одлука о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца прав. лицима и предузетницима -ИРБ

Закључак о преусмјеравању кредитних средства IFAD за финансирање сјеменских пакета

Закључак о одлагању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољ. земљишта у својини Републике Српске

Закључак о брисању корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде

Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској

Одлука о привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованим вирусним обољењем COVID-19

Закључак о не обрачунавању затезних камата

Закључак о остваривању права на подстицајна средства

Закључак о уплати новчаних средстава на рачун посебних намјена – Фонд солидарности

Закључак о раду царинских служби

Подијели текст: